Saturday, November 10, 2018

အသစ္ေသာအရာေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ဘုရားသခင္


ျဖစ္ဘူးေသာအရာတို႔ကို မေအာက္ေမ့ၾကႏွင့္။ ေရွးကာလ၏အရာတုိ႔ကို ပမာဏမျပဳၾကႏွင့္။ ၾကည့္ရႈေလာ့။ အမႈသစ္ကို ငါျပဳမည္။ ယခုေပၚလာ လိမ့္မည္။ သင္တုိ႔သည္ အမွန္သိျမင္ရၾက လိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ ေတာ၌ လမ္းကို၎၊ လြင္ျပင္၌ စီးေသာေရကို၎ ငါဖန္ဆင္းမည္။ (ေဟရွာ ၄၃း၁၈-၁၉)

ေဟရွာယ၏ ေရးသားေသာအရာမွာ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဘာမွ်မရွိ ကတုံးျဖစ္ေနသည့္ သူတို႔ တိုင္းျပည္အေျခအေနတြင္ သူတုိ႔သည္ သူ႔ကၽြန္ ဘဝေရာက္ေနသည္။ သူတို႔သည္ မည္သည့္အရာမွ် ေတာ့ဟု ခံစားေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ မိမိ၏ ဌာနကို လြမ္းဆြတ္ေနခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္က ကတိျပဳ ေျပာဆုိထားေသာအရာျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူမည့္ အသစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနမိသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ဘုရားသခင္က အေျခအေနဆိုးကို ေတြ႕ ၾကံဳေစ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္အတိတ္ကို ျပန္လည္ စဥ္စားၾကည့္ ပါက အားရ စရာေတြ အမ်ားအျပားရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဣသေရလ လူတို႔သည္ အတိတ္ကို ျပန္စဥ္စားျပီး လက္ရွိအေျခအေနကို ျငီတြားေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သူတို႔ကို အထက္ပါ ႏႈတ္ခ ပတ္ေတာ္ျဖင့္ စကားေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ဆင္ျခင္ ၾကည့္ၾကပါစို႔။

ေအာက္ပါအတုိင္း အဆင့္ မ်ားခြဲကာ ေလ့လာဆင္ ျခင္ႏုိင္ပါသည္။

ပထမအခ်က္

အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အသက္တာထဲတြင္ အသစ္ေသာအမႈျပဳႏုိင္ရန္ သင္ၾကည့္ေနေသာ အျမင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္။ ေနာက္ကို လွည့္မၾကည့္ပါႏွင့္။ အတိတ္ကိုသာ ထားခဲ့ပါ။

သင္သည္ ေနာက္ကိုသာ လွည့္ၾကည့္ေနဦးမည္ဆုိပါက သင္သည္ ေရွ႕ကို ျမင္ႏုိင္ပါဦးမည္လား။ အတိတ္ကိုသာ ထားခဲ့ပါ။ အသစ္ေသာ အရာမ်ားက သင့္ထံသို႔ အျမဲတမ္းေရြ႕လ်ားေနခ်င္ပါသည္။ သင္ဟာ အတိတ္က ေအာင္ျမင္မႈေတြ အေပၚမွာ မည္သုိ႔မွ် ရပ္တည္ေန၍ မရႏုိင္ပါ။ အတိတ္အရာေတြကို ေမ့ပစ္လုိက္ပါ။

ဣသေရလ လူတို႔တြင္ အတိတ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ အမ်ားအျပား ရွိထားသည္။ သူတုိ႔၏အတိတ္သည္ အလြန္ အားရစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ ျပန္စဥ္းစား ၾကည့္ပါ။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားက သူတို႔ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မည္သို႔မွ် ေမ့မရႏုိင္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
  1. အဲဂုတၱဳျပည္မွ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားခံစားျပီး ထြက္ခြာႏုိင္ခဲ့ျခင္း
  2.  ေယရိေခၚျမိဳ႕ကို ေအာင္ျမင္ျခင္း
  3. တရားသူၾကီးေခတ္ တစ္ေလ်ာက္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား . . . အစရွိသည္ျဖင့္ ျပန္လည္ေတြးေတာမိတိုင္း အားရစရာ ေကာင္းေန ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ စဥ္စား ျပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ သာယာေန၍ မျဖစ္ႏုိင္္ေတာ့ေခ်။

အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သူတုိ႔ဟာ ကၽြန္ဘဝကို ေရာက္ရွိေနပါသည္။ အတိတ္မွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ သူတုိ႔ကို လြတ္ေျမာက္ျခင္း ေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ မရွိပါ။ သူတို႔အတြက္ နိမိတ္လကၡဏာအသစ္၊ အလုပ္သစ္၊ အေျခအေနသစ္မ်ား လုိအပ္ေနပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ မိမိတို႔ အတြက္ ဘာေတြ လုပ္္ေပးခဲ့ျပီဆိုသည္ကို စဥ္စားၾကည္ႏူးရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့္ပါ။ ထိုအရာမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစရန္ ျပန္လည္ သက္ေသခံႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာမ်ားေပၚတြင္ ရပ္တည္ေန၍ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ လက္ရွိ အေျခအေနအရ စဥ္စားသင့္ေသာ အရာမ်ား (သို႔) ျဖစ္သင့္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ

ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အသက္တာကို မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ဘုိ႔ အစီအစဥ္ရွိပါသနည္း။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘုရားသခင္အတြက္ မည္သည့္အရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္နည္။


ဒုတိယအခ်က္

ခရစ္ေတာ္ထံမွ အသစ္ေသာအရာေတြကို သင္ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ က်ဆံုးျခင္းေတြကလည္း သင့္ကိုပိုင္ဆိုင္မႈ မျပဳပါေစႏွင့္။ အတိတ္ကို လံုးဝ မဆက္ဆံပါနဲ႔။

ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ဆိုးစရာေတြ ျပဳမူခဲ့ျပီး ဆံုးရႈံးမႈေတြကို ခံစားခဲ့ရသည္။ ဘုရားသခင္က ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေတြကို အစဥ္သြန္းေလာင္းခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႔ကအျမဲတမ္း ဆိုးသြမ္းမႈေတြႏွင့္သာ တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။ သူတို႔လုပ္ေဆာင္ ပုံေတြကို ျပန္စဥ္စားၾကည့္လွ်င္ အမွန္တကယ္ ဝမ္းနည္းစရာေတြ အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ ဘုရားသခင္ကို ဤလူမ်ိဳးကို အမွန္တကယ္ခ်စ္ျပီး အမွန္တကယ္ ေကာင္းၾကီးေပးရန္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပစ္မွားမႈေတြႏွင့္သာ တုန္႔ျပန္ခဲ့ သည္။ ထိုအရာမ်ားေၾကာင့္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတုိ႔ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းက အမွား ေတြကို ျပန္လည္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါက ေအာက္ပါ အတုိင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

  1. ဘုရားသခင္က ဗိမၼာန္ေတာ္ေပးခဲ့သည္။ သူတို႔က ရုပ္တုေတြကိုသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ခဲ့သည္။
  2. ဘုရားသခင္က သမၼာတရားကိုေပးခဲ့သည္။ သူတို႔က မုသာေတြႏွင့္သာ အသက္ရွင္ခဲ့ၾကသည္။
  3. ဘုရားသခင္က ပညတ္ေတာ္ေတြေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူတို႔၏ အၾကံညဏ္မ်ားကိုသာ အား ကိုးခဲ့ၾကသည္။
  4. ဘုရားသခင္က ၾကြယ္ဝျခင္းေတြေပးခဲ့သည္။ သူတို႔က ထိုအရာမ်ားကို အျပစ္တင္မႈမ်ားျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္းလမ္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။
  5. ဘုရားသခင္က ကိုယ္တုိင္ သူတို႔ထံသို႔ ေပးကမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္သူတို႔ ျငင္းဆန္ျခင္းမွတစ္ပါး အဘယ္အရာကိုမွ် ျပန္လည္ မေပးခဲ့ပါ။

ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ မည္သည့္အရာမ်ားကိုမွ် လက္ခံရန္ ထိုက္တန္ သည့္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။ သူတို႔ကို ဘုရားသခင္က ခ်စ္ေနေသးသည္။ သူတို႔ကို ကူညီခ်င္ေသးသည္။ ဘုရားသခင္က ေျပာေသာစကားမ်ားမွာ အတိတ္ကို ေမ့လုိက္ပါ။ ငါအသစ္ေသာအမႈကို ျပဳမည္။

“ဆိုးေသာသူသည္ မိမိလမ္းကို၎၊ မတရားေသာသူသည္ မိမိအၾကံတုိ႔ကို၎၊ စြန္႔ပစ္၍ ထာဝရဘုရား ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲပါေစ။ သို႔ျပဳ လွ်င္ သနားေတာ္မူလိမ့္မည္။ ငါတုိ႔ ဘုရား သခင္ထံေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲပါေစ။ သို႔ျပဳလွ်င္ အထူးသျဖင့္ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။” (ေဟရွာ ၅၅း၇)

သင္သည္ ဝိညာဥ္ေရးရာ အသက္တာကို ပိုမိုေကာင္းၾကီးမဂၤလာခံစားလိုပါလွ်င္ နားလည္ရမည့္ အရာတစ္ခုမွာ မေန႔က ယံုၾကည္ျခင္းကို သင္မွီခို ေန၍မရပါ။

အစၥေရးလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ဝိညာဥ္ေရး ေကာင္းၾကီမဂၤလာမ်ားမွာ အံ့ၾသစရာျဖစ္ေပသည္။ ပထမဦးစြာ ပႆခါပြဲ၊ ပင္လယ္နီ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း၊ ခါနန္ျပည္ ေအာင္ပြဲ၊ ဗိမၼာန္ေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတို႔တြင္ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္ ၾကီးမားပုံကို ခံစားရျခင္း၊ စသည္တုိ႔သည္ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းထဲမွာ ဘုရားသခင္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ သြားပုံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအရာမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားကို ထိုယံုၾကည္ ျခင္းမ်ားက မည္သည့္ ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္မႈကိုမွ် စြမး္ေဆာင္ေပးႏုိင္ ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ အတိတ္က ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သူတို႔၏ျပႆနာမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းရန္ မလံုေလာက္ခဲ့ေခ်။ သူတို႔သည္ လက္ရွိျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အသစ္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဆာလံက်မ္းက လက္ရွိအခ်ိန္အတြက္ အသက္ရွင္ရမည့္ ပုံစံကို ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ အတိတ္ကို ရည္ညႊန္းေသာ အသက္ရွင္မႈမပါဘဲ လက္ရွိ အခ်ိန္ကိုသာ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုေနသည္။


ကိုယ္ေတာ္၏လူတုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ဝမ္းေျမာက္ပါမည့္အေၾကာင္း၊ တဖန္ကၽြႏု္ပ္ တို႔ကို အသက္ရွင္ ေစေတာ္ မူမည္ မဟုတ္ေလာ။ အိုထာဝရဘုရား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ကရုဏာေတာ္ ကိုျပ၍ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကိုျပဳေတာ္မူပါ။ ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္သို႔ မိန္႔ေတာ္မူမည္ကို ငါနားေထာင္မည္။ အကယ္ စင္စစ္၊ မိမိ သန္႔ရွင္းသူ တို႔အား ျငိမ္သက္ျခင္း အေၾကာင္းကို မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္္မည္။ သို႔ရာတြင္ မိုက္ေသာ အက်င့္ကို မက်င့္ၾကပါေစႏွင့္။ (ဆာလံ ၅၅း၆-၈)
ဘုရားသခင္လုပ္ခ်င္ေသာ အသစ္ေသာအရာကို ျမင္တတ္ရမည္။ ထိုအရာကိုသာ အမွီျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အာရုံကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ထားပါ။ ဘုရား သခင္ သင့္အသက္တာမွာ လုပ္ေစခ်င္ေသာအရာဟူသည္မွာ

ျဖစ္ဘူးေသာအရာတို႔ကို မေအာက္ေမ့ၾကႏွင့္။ ေရွးကာလ၏ အရာတုိ႔ကို ပမာဏမျပဳၾကႏွင့္။ ၾကည့္ ရႈေလာ့။ အမႈသစ္ကို ငါျပဳမည္။ ယခုေပၚ လာလိမ့္မည္။ သင္တုိ႔သည္ အမွန္ သိျမင္ရ ၾကလိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ ေတာ၌ လမ္းကို၎၊ လြင္ျပင္၌ စီးေသာေရကို၎ ငါဖန္ဆင္း မည္။ (ေဟရွာ ၄၃း၁၈-၁၉)
သင့္အသက္တာကို သင္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ ဘာကိုျမင္ေတြ႕ပါသလဲ။ ျပႆနာေတြကို ျမင္ေတြ႕ ေနျပီလား။ သို႔ဆိုပါလွ်င္ ဘုရားသခင္က သင့္အသက္တာထဲမွာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာကို စီးဆင္းေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို လုပ္ခ်င္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ လြင္ျပင္ေတြကို ဘုရားသခင္က ေရစီး ေၾကာင္းေတြ ျပဳ လုပ္ခ်င္သည္။

ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား ေရြးခ်ယ္ရမည့္အရာမ်ား ရွိေနပါသည္။ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္အၾကားတြင္ ခ်ိန္ညွိျပီးျမင္တတ္ဘုို႔ လုိအပ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ဘာလုပ္ေစခ်င္ပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အရာမွာ

ေတာ၌ လမ္းကို ငါျပဳမည္ဟု ေရးသားထားပါသည္။

လြင္ျပင္မွာ စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြကို ျဖစ္ေစမည္ဟု ေရးသားထားပါသည္။ ထိုအရာမ်ားမွာ ဘုရား သခင္လုပ္ခ်င္ေသာအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ သင့္အသက္တာထဲမွာ ထူးျခားမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါသည္။ သင္ကိုတုိင္က အတိတ္ကို အားက်ျခင္းေတြ၊ အတိတ္ကို မုန္းတီးျခင္းေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ အသစ္ေသာအရာကို ဘုရားသခင္လုပ္ခ်င္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ ရည္၇ြယ္ခ်က္ေတြကို သိေစဘို႔ အတြက္ ဘုရားသခင္ကသင့္ကို ဘယ္လိုၾကည့္သလဲဆိုတာကို သင္ကိုယ္တုိင္က ဘုရားသခင္ျမင္တဲ့ အျမင္မ်ိဳးနဲ႔ ျမင္ၾကည့္ဘုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘုရားသခင္ တည္ေဆာက္ေစခ်င္တဲ့ လမ္း ေတြ၊ စမ္းေခ်ာင္းေတြဆို တာ အသက္တာထဲမွာ ထူးျခားတဲ့ အရာေတြဘဲ ျဖစ္တယ္မဟုတ္လား

တတိယအခ်က္

သင့္အသက္တာကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ အၾကံအစည္ေတာ္ထဲမွာ ဆက္ကပ္အသက္ရွင္ပါ။

ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားကို အဲဂုတၱဳမွ ႏို႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာ တုိင္းျပည္ ခါနန္ျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာခံစားေစဘို႔ ျဖစ္သည္။ ကတိတည္ေၾကာင္းကို ျပသလို၍ျဖစ္သည္။ ထိုအရာမွာ အတိတ္ကျဖစ္သည္။ ယခုလည္း သူတို႔သည္ ဗာဗုလုန္တုိင္းႏုိင္ငံၾကီးမွ ဣသေရလ တိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုသူတို႔ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ခံစားေစဘုိ႔ျဖစ္သည္။ အစၥေရးႏုိင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္ လာခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ခံစားေစဘို႔ျဖစ္ သည္။ သူတို႔သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္လက္ျငင္းဆန္ေနပါ ေသးလွ်င္၊ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ဦးေဆာင္ျခင္းကို ဆက္လက္ ျငင္းပယ္ေနပါေသးလွ်င္ သူတိုသည္ ေသျခင္းတြင္ ပ်က္စီးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ သင့္အသက္တာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္ေသာအရာေတြ အမ်ားအျပားရွိေနပါသည္။ ဆက္လက္ ျပင္ဆင္ေပးမည့္အရာေတြ ရွိေနပါ သည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ေနာက္ကိုသာ လုိက္ၾကပါ။

ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါတုိ႔သည္လည္း အထံေတာ္၌ က်က္စားေသာသူ၊ လက္ေတာ္ေအာက္၌ ေနေသာ သိုးစု ျဖစ္ၾက၏။ ယေန႔တြင္ သင္တုိ႔သည္ ဗ်ာဒီတ္ေတာ္ အသံကိုၾကားလ်က္ ခိုင္မာေသာ စိတ္ႏွလံုးမရွိၾကႏွင့္။ သင္တုိ႔အဘမ်ားသည္ အႏွစ္ေလးဆယ္ ပတ္လံုး ငါ့ကို အနည္းနည္းစံုစမ္း၍၊ ငါ၏အမႈတို႔ကို ျမင္ရေသာ ေတာတြင္ ငါ့ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ ၍၊ စုံစမ္းရာကာလ၌ ရွိသကဲ့သို႔ မရွိၾကေစႏွင့္။ (ဆာလံ ၉၅း၇-၉)

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ခက္ခဲမႈမ်ား အဆင္မေျပမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဣသေရလ လူမ်ိဳး မ်ားတြင္ သြန္သင္ခဲ့ေသာ အထက္ပါ အခ်က္သံုးခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခြန္အားယူႏုိင္ၾကပါေစ။ (အာမင္)

Friday, October 19, 2018

ရွိသေလာက္ခြန္အားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ (ဗ်ာဒိတ္ ၃း၇-၁၃)

သမၼာက်မ္းစာရွိ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတြင္ အသငး္ေတာ္ (၇) ပါးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ထုိအသင္းေတာ္မ်ားတြင္ ဖိလေဒလဖိ အသင္းေတာ္မွာ နာမည္ေကာင္းျဖင့္ သခင္ဘုရားခ်ီးမြမ္းေသာ အသင္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ အျခားအသင္းေတာ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ စမုနရအသင္းေတာ္ကိုလည္း ခ်ီးမြမ္းထားသည္။ ထုိခ်ီးမြမ္းခံ အသင္းေတာ္ (၂) ပါး၏ အားသာခ်က္မွာ သည္းခံျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု ေဖၚျပပါ အသင္းေတာ္ျဖစ္ေသာ ဖိလေဒလဖိ အသင္းေတာ္သည္ အားနည္းေနသည့္ၾကားမွ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အစြမ္းကုန္ လုိက္နာေစာင့္ေရွာက္သည္။ သင့္အသက္တာတြင္ ခြန္အားနည္းသည့္ၾကားမွ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းႏုိင္သူအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ဤတရားေဟာခ်က္ျဖင့္ ခြန္အားေပးလုိက္ပါသည္။

https://www.4shared.com/s/fgPzmVOkZee


https://www.4shared.com/s/fgPzmVOkZee
Wednesday, October 10, 2018

ဘုရားသခင္၏ပညတ္တရားမ်ား

သတင္းေကာင္း ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၏ ဆရာၾကီး Rev. ေမာဇက္ေထာင္က်ံဳး ေရးသားျပဳစုေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အပုိင္းလုိက္ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားကို ျပန္လည္ စုစည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာငး္ကာလတြင္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား ရရွိခဲ့ေသာ ပညတ္တရားမ်ား အားလံုးသည္ ဓမၼသစ္ကာလတြက္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရည္ညႊန္း ေဖာ္ျပ ေနေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏ ေဖာ္ျပထားသည္။ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဖတ္ရႈျပီး ေလ့လာႏုိင္ရန္ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

https://www.scribd.com/document/390578968/The-Law-of-God

https://www.scribd.com/document/390578968/The-Law-of-God

Sunday, October 7, 2018

ကယ္တင္ျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား စုစည္းမႈ

ကယ္တင္ျခင္း သင္ေပးေသာ နည္းစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ တင္ျပပုံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိေရာက္ေသာ သင္ၾကားမႈႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လမ္းျပကူညီမႈ မပါလွ်င္ ေအာင္ျမင္ေသာ ကယ္တင္ျခင္း သင္တန္းမ်ား မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ယခုတင္ေပးေသာ ကယ္တင္ျခင္း သင္ခန္းစာမ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို ေရးသားေသာ ဆရာမုိးဇက္ေထာင္က်ံုဳးကုိယ္တုိင္ပင္ ဤကယ္တင္ျခင္း သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ ခ်င္ျပည္နယ္ကို ႏုိးထမႈျဖစ္ေစခဲ့သလို သတင္းေကာင္း အသင္းေတာ္ကိုလည္း အစျပဳရန္ အသံုးေတာ္ခံခဲ့ေပသည္။ မိတ္ေဆြလည္း ဤသင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ ဖတ္ရႈျခင္း၊ ျပန္လည္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အသံုးေတာ္ကို ခံယူလုိက္ပါ။

https://www.4shared.com/s/fuJrTuENnfi

https://www.4shared.com/s/fuJrTuENnfi

Monday, October 1, 2018

အႏႈိင္းမဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ

လူေတြ ဘုရားသခင္ကို ဘယ္ေလာက္ခ်စ္သလဲ။ ဘုရားသခင္ခ်စ္တဲ့အခ်စ္ကေကာ လူေတြအေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ ၾကီးမားသလဲ။ က်မ္းစာ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေဖာ္က်ဴးေသာ စာအုပ္
https://www.4shared.com/office/RpspD6Gqda/Love.html
https://www.4shared.com/office/RpspD6Gqda/Love.html

သခင္ေယရႈခရစ္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ ျပႆနာ

သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ အသက္ (၁၂) အရြယ္တြင္ ဗိမၼာန္ေတာ္ထဲ၌ ဆရာၾကီးမ်ားႏွင့္ တရားဓမၼမ်ား ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း က်မ္းစာက ေဖာ္ျပသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အသက္ (၃၀) အရြယ္တြင္ ႏွစ္ျခင္း ခံယူေၾကာင္း က်မ္းစာက ေဖာ္ျပသည္။ ၾကားကာလ (၁၂) ႏွစ္မွ (၁၈) ႏွစ္အတြင္ ဘယ္ေရာက္ေနသလဲ ဟူေသာ ေမးခြန္းကို မယံုၾကည္သူမ်ားက စမ္းေသာ သေဘာျဖင့္ ေမးေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုသူတို႔သည္ ထိုေမးခြန္းကို ေမးေသာအခါ ခရစ္ယာန္မ်ား "မေျဖႏုိင္ေလာက္ဘူး" ဟူေသာ အေတြးျဖင့္ ေမးၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အကိုးအကား ျပႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ ဟုထင္ျမင္ျပီး ေမးေလ့ ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းတြင္ အေျဖရွိသလို ေလာက သဘာ၀ တရားၾကီးကလည္း စစ္မွန္ေသာ အေျဖကို ေပးေနပါသည္။ သင္ကိုယ္တုိင္ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သူတပါးကို ျပန္လည္ ေ၀ငွ ေျပာျပႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

https://www.4shared.com/s/fhB9l4oqxda
https://www.4shared.com/s/fhB9l4oqxda

Friday, September 28, 2018

ခရစ္ေတာ္အတြက္သာ မဟုတ္ခဲ့ရင္

ဖခင္က သင္းအုပ္ဆရာၾကီးျဖစ္ေပမဲ့ ေခတ္္ကာလႏုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚမ်ားေၾကာင့္ ဘုရားမဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသူ  သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ေရြးေကာက္ျခင္း အၾကံအစည္ေတာ္ေၾကာင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေသျခင္းတရားကို ေတြ႕ဆံုရတဲ့ ဘုရားမဲ့ သူငယ္ခ်င္း ေသဆံုးခါနီး ညီးတြားေအာ္ဟစ္သံေတြ ၾကားခဲ့ျပီး အသက္တာ ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။ က်မ္းစာေက်ာင္းတတ္ျပီးေနာက္ ဘ၀ကို ဘုရားသခင္အတြက္ အဆံုးစြန္းတုိင္ေအာင္ ေပးဆက္လုိက္တယ္။ ခါးသီးတဲ့ ေပးဆက္မႈေတြကို မညီးမညဴ ေပးဆက္ခဲ့သူ - ျမန္မာ အဂၤလိပ္ အဘိဒါန္ေလးကို ျပီးေအာင္ေရးျပီေနာက္ စာအုပ္ေက်ာအဖုံးေလးမွာ ေရးခဲ့တာက "ခရစ္ေတာ္အတြက္သာ မဟုတ္ခဲ့ရင္"တဲ့


https://www.4shared.com/office/qB-5CO0Wgm/Adoniran_Judson.html
https://www.4shared.com/office/qB-5CO0Wgm/Adoniran_Judson.html

အႏၵိယျပည္၏တမန္ေတာ္ ဆာဒူးဆႏၵာဆင္း

ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျပီး ဘာသာတရားကို ကိုင္းရႈိင္းေသာ ဆစ္ (ခ္) ဘာသာ၀င္ မိသားစုက ေမြးဖြားလာခဲ့သူ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားကို မုန္းတီးျပီး က်မး္စာအုပ္ေတြကို ဆုတ္ျဖဲျပီး ခရစ္ယာန္တရားေဟာဆရာေတြကို ခဲနဲ႔ေပါက္ဘို႔ အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳတတ္သူ။ ဒါေပမယ့္ ခရစ္ေတာ္က ကိုယ္ထင္ရွားျပီး သူနဲ႔ေတြ႕ျပီးတဲ့ေနာက္ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လုိက္ျဖစ္လာသူ၊ မိသားစုက ရွက္လြန္းအားၾကီးလုိ႔ အဆိပ္ခပ္ျပီး သတ္လုိက္ေပမယ့္ ကိုယ္ေတာ္က ေရြးႏႈတ္ျပီး အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ ခြဲခန္႔ခံရသူ။ ေတာေတာင္မ်ားကို ေျခလွ်င္ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး ဧ၀ံေဂလိတရားအတြက္ အေစခံခဲ့သူ

ၵဆာဒူးဆႏၵာဆင္း
https://www.4shared.com/s/fg9srM6Atda
https://www.4shared.com/s/fg9srM6Atda

Thursday, September 27, 2018

ေမရီဆလက္ဆာ

ဆင္းရဲတဲဲ့ မိသားစုမွာ ၾကီးျပင္းခဲ့တယ္။ ငယ္ငယ္ကတည္းက ေၾကာက္တတ္ေသာသူျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ရဲရင့္ျခင္းေတြနဲဲ႔ အာဖရိကတုိက္မွ အသက္တာကို ဆက္ကပ္ခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ကလည္း ခ်ီးေျမွာက္တယ္။ ေဒသခံေတြကလည္း ခ်ီးေျမွာက္တယ္။ ျဗိတိသွ် အစိုးရကလည္း ခ်ီးေျမွာက္တယ္။ ဘုရားသခင္အတြက္ ၾကီးမားတဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ အာဖရိကတုိက္၏ လူျဖဴဘုရင္မ (ေခၚ) ေမရီဆလက္ဆာ

ေဒါင္းလုပ္ရယူ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

https://www.4shared.com/s/fwRI0jilSfi
https://www.4shared.com/s/fwRI0jilSfi

Wednesday, September 26, 2018

ဘုရားသခင္၌ မိမိအသက္တာကို ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္း

သခင္ သခင္နဲ႔ ေခၚေနတဲ့သူေတြဟာ တကယ္ဆက္ကပ္ၾကေနၾကတာလား။ ဆက္ကပ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္လုိမ််ိဳးလဲ။ ဘယ္လို အသက္တာမိ်ဳးရွိမွ ဆက္ကပ္တယ္ ေခၚမွာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တကယ္အသက္တ ဆက္ကပ္ေနၾကသူေတြလား။ အဲဒါေတြကို သင္ေရာ ကၽြႏု္ပ္ပါ ေလ့လာဘုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီစာအုပ္မွာ ဆက္ကပ္မႈဟာ ဘယ္လုိမ်ိဳး ရွိရမလဲဆိုတာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ေလ့လာဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

https://www.4shared.com/s/fuW7HZf-gda

https://www.4shared.com/s/fuW7HZf-gda

Tuesday, September 25, 2018

အပယ္ခံတုိ႔၏မိခင္ၾကီး

စုတ္္ခ်ာတဲ့ဘ၀ထဲမွာ ရွင္သန္ၾကီးထြားခဲ့ရတယ္။ အစာငတ္ျပတ္တဲ့ဘ၀ကို ဆက္အသက္မရွင္ခ်င္လို႔ ဘ၀ကို အဆံုးစီရင္ဘို႔အထိ ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကယ္တင္ရွင္ေယရႈကို အသက္တာမွာ ရျပီးတဲ့အခါ ဘ၀အသက္ရွင္မႈက တစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားျပီ။ ဘ၀က နာက်င္မႈေတြက သူတပါးရဲ႕ နာက်င္မႈေတြကို ေျဖသိမ့္ေပးရမည့္ လူအျဖစ္ ဘုရားသခင္က ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီ။

လူေတြ နားမလည္ႏုိင္ျဖစ္ရတာေတြ သူ႔ဘ၀မွာ အမ်ားၾကီး - ဇတ္နိမ့္အမ်ိဳးသမီး လမ္းေဘးက ၾကီးျပင္းလာတဲ့သူက ၾကီးမားတဲ့ အမႈၾကီးေတြ ျပဳႏုိင္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ  လူေတြ ေမးလာၾကျပီ

အျပည့္အစုံကို ေဒါင္းလုပ္ရယူဖတ္ႏုိင္ပါျပီ
https://www.4shared.com/s/fM5lGIDLcee
https://www.4shared.com/s/fM5lGIDLcee

Monday, September 24, 2018

ေတာင္အာဖရိကတုိက္၏ Missionary Allen Gardiner

မိမိဘ၀မွာ သေဘာၤကပၸတိန္ မာလိန္မွဴးျဖစ္ဘုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိျပီး ၾကိဳးစားခဲ့တယ္။ ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ျပီးကာမွ ခရစ္ေတာ္ရရွိလာတဲ့ေနာက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကိုသာ အာဖရိကတုိက္မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို ေဟာဘို႔ စိတ္အားထက္သန္ခဲ့သူ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူကမွ လက္မခံခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ဓါတ္မက်ဘူး။ ေနာက္ဆံုးမွာ ေတာထဲမွာ လူမသိ သူမသိ အစာငတ္ျပီး ေသသြားခဲ့တယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့့ လူေတြက သူ႔ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းဘုိ႔ ဆံုးျဖတ္ေပးလုိက္တယ္။ သူေသျပီးေနာက္ အာဖရိကတုိက္ သာသနာလုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္ ေဆင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့တယ္။
အျပည့္အစံုသိႏုိင္ဘုိ႔ ဖတ္ၾကည့္ပါ။
Sunday, September 23, 2018

ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေလွ်က္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း သင္၌ရွိျပီလား

လူ႔ဘ၀ဆိုသည္မွာ အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက် ႏွင့္ အဆင္ေျပမႈ၊ အဆင္မေျပမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခံစားရျပီး ျဖတ္သန္းရေသာ ေလာကဓံ ခရီးၾကမ္းၾကီးတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိခရီးၾကမ္းကို ျဖတ္သန္းရာတြင္ အခ်ိဳ႕ ခြန္အားကို အသံုးျပဳသည္။ အခ်ိဳ႕ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းသည္။ အခ်ိဳ႕က ရာထူး ဘုန္းမ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းသည္။ ထိုအရာမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္းေသာ အရာရွိပါေသးသလား။ . . .

ရွိပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကို လက္ကိုင္ထားျပီး ျဖတ္္သန္းရပါမည္။ သင္ထံတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းတရား ရွိပါျပီလား။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းလား။

တရားေဟာခ်က္ကို ေဒါင္းလုပ္ဆြဲႏုိင္ပါသည္။
https://www.scribd.com/document/389300973/Mark-5-21-43
 https://www.scribd.com/document/389300973/Mark-5-21-43

ကမၻာေက်ာ္ခဲ့ေသာ စိန္႔ဖရန္႔စစ္၏ ဆုေတာင္း

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့ သူေဌးၾကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕သားက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့သူေတြကို ျမင္ျပီး သူတို႔ကို ေဖမခ်င္တာ ကူညီခ်င္တာ ေပးကမ္းခ်င္တာနဲ႔ဘဲ သူတို႔လုိ ဆင္းရဲသား ဘ၀အသက္ရွင္မႈ လမ္းေၾကာင္းထဲမွာ သူတို႔နည္းတူအသက္ရွင္ျပီး ပတ္၀န္က်င္ကုိ ပုံသက္ေသျပ လူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေမတၱာကို ေျပာျပခဲ့သူ၊

သူမေသခင္မွာ ေရးခဲ့တဲ့ သူရဲ႕ ဆုေတာင္းခ်က္ေလးေၾကာင့္ လူေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားကို လႈပ္ခတ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေဒါင္းလုပ္ယူဖတ္ပါ။
http://zipansion.com/3zido
http://zipansion.com/3zido

အာဖရိကတုိက္ကို သာသနာျပဳခဲ့သူ ေဒးဗစ္လစ္ဗင္းစတုန္း

အာဖရိကတုိက္ လူမည္းမ်ားထံ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းစကားကို ေ၀မွ်ခဲ့သူတစ္ဦးအေၾကာင္း ဘ၀တစ္ခုလံုးကို ဒီလူေတြအတြက္ ေပးဆပ္ခ့ဲသူ။ ကၽြန္ေရာင္း၀ယ္မႈ ျပဳတဲ့သူေတြရဲ႕ ရန္ျပဳခံရမႈေတြနဲဲ႔အတူ ေဒသခံ လူမည္းမ်ားကလည္း အထင္အျမင္လြဲမွားျပီး တုိက္ခုိက္။ ဒါေပမယ့္ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္မွ သူ႔ရဲ႕ ရူပါရုံကို မစြန္႔လႊတ္ခဲ့သူ ေဒးဗစ္လစ္ဗင္းစတုန္းအေၾကာင္း ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

http://zipansion.com/3zdNG

http://zipansion.com/3zdNG


Friday, September 21, 2018

တရုပ္ျပည္ကို သာသနာျပဳခဲ့သူ ဟတ္စင္ေတလာ


လူကို ၾကည့္ေတာ့ အားရစရာမရွိ။ က်န္းမာေရးက ဒီေလာက္ေကာင္းတာလဲမဟုတ္။ ဒီၾကားထဲ က်န္းမာေရးမေကာင္းလုိ႔ အတန္းေက်ာင္းလဲ မတတ္ခဲ့ရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္အတြက္ အၾကီးၾကီးေတြးတယ္။ အၾကီးၾကီးလုပ္တယ္။ အၾကီးၾကီး ဆက္ကပ္တယ္။ ဘုရားသခင္က အၾကီးၾကီး သံုးပစ္လုိက္တယ္။ တရုပ္လူမ်ိဳးေတြက အၾကီးအက်ယ္ ၾကိဳဆိုရသူ တစ္ဦးျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါဘယ္သူလဲ။

ဆရာၾကီး ဟတ္စင္ေတလာပါ။ တရုပ္လူမ်ိဳးေတြကို ခ်စ္ျပီး အေစခံခဲ့တဲ့ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း
ေဒါင္းလုပ္ယူ၍ ဖတ္ႏုိင္ပါျပီ။
 
http://zipansion.com/3wkLt

 
Thursday, September 20, 2018

ဘုရားသခင္၏လင္းယုန္ခရစ္ယာန္မ်ား

ဘုရားသခင္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ခိုင္းႏႈိင္းသည့္ ပုံဥပမာမ်ား၊ အရာ၀တၱဳမ်ားႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ခုိင္းႏႈိင္းသည့္ အခါတုိင္း သူရည္ညႊန္းေဖာ္ျပလုိသည့္ အဓိပၸါယ္မ်ား ရွိေနသည္။ ထိုခိုင္းႏႈိင္း ေဖာ္ျပသည့္ အရာမ်ားစြာအထဲမွ ယခုစာအုပ္မွာ ေရႊလင္းယုန္ႏွင့္ ခုိင္းႏႈိင္းေဖာ္ျပထားေသာအရာကို ခြန္အားယူႏုိင္ရန္ တင္ေပးလုိက္ပါသည္။ ဖတ္ၾကည့္သည့္အခါ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ တရားေဟာခ်က္ တစ္ပုဒ္အျဖစ္ ဖတ္ရႈခံစားႏုိင္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။
https://www.4shared.com/s/fLYzI1as4gm

https://www.4shared.com/office/LYzI1as4gm/Eagle_of_God.html

ခ်ိနဲ႔အားနည္းေသာ္လည္း သာသနာျပဳ သူရဲေကာင္း ျဖစ္သြားသူ

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ မိဘႏွစ္ပါး ဆံုးပါးသြားျပီး မိိဘမဲ့တစ္ေယာက္သဖြယ္ ၾကီးျပင္လာရသည္သာမက ခႏၶာကုိယ္ကလည္း ခ်ိနဲ႔အားနည္းျပီး မက်န္းမာသူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ၾကီးျပင္းလာခဲ့ရရွာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပညာကို ၾကိဳးစားသင္ယူခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ရက္ဒ္ အင္ဒီယာန္း လူရုိင္းေတြထံမွာ သာသနာျပဳဘုိ႔ အသက္တာကုိ ဆက္ကပ္ခဲ့တယ္။ ပင္ပန္းခက္ခဲမႈေတြနဲ႔ ဆက္ကပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ သာသနာျပဳ သူရဲေကာင္းျဖစ္လာ သူတစ္ေယာက္ အေၾကာင္း

https://www.4shared.com/s/fgDFYSLiggm
Wednesday, September 19, 2018

လူသားစား လူရုိင္းေတြကို ခရစ္ေတာ္နဲဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးသူ

ဆရာၾကီး ဂၽြန္ပက္တန္ (John Paton) ဟာ ၾသစေၾတးလ်တိုက္ကေန အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ေပါင္း (၁၄၀၀) ကြာေ၀းတဲ့ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထဲက ကၽြန္းစုေလးေတြ (ယခု Vanuatu လုိ႔ေခၚတဲ့ေနရာ) ကို သြားေရာက္ျပီး ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း ေ၀ငွေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ လူသားစား လူရုိင္းေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီလူရုိင္းေတြ အၾကားမွာ သာသနာျပဳခဲ့တဲ့ ဂၽြန္ပတ္တန္အေၾကာင္းကို ဒီေနရာမွာ ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

https://www.4shared.com/office/UZRjDmKYda/John_Paton.html

Tuesday, September 18, 2018

ဘိနပ္ခ်ဳပ္သမားဘ၀မွ သာသနာျပဳဆရာျဖစ္လာသူ

အိႏၵိယျပည္ရဲ႕ သာသနာျပဳဆရာၾကီးအေၾကာင္းကို ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္ သူ၏ အသက္တာ ဆက္ကပ္မႈ၊ အသက္ရွင္မႈ၊ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သူ၏ အမႈေတာ္လုပ္ငန္း ၾကိဳးစားအား ထုပ္မႈမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ အၾကိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ဖတ္ရႈခြန္အားယူႏုိင္ရန္ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

http://zipansion.com/3rut0


Sunday, September 16, 2018

အသင္းေတာ္ သမုိင္း

အသင္းေတာ္ ျဖစ္တည္လာသည့္္အခ်ိန္မွစတင္ျပီး ဖိႏွိပ္ ညွင္းဆဲျခင္းမ်ားထဲဲတြင္ ရုန္းကန္ရင္း ရွင္သန္ခဲဲ့ရသည္။ ထုိသို႔ ဖိႏွိပ္ေနသည့္အၾကားမွပင္ တျဖည္းျဖည္း ၾကီးထြားလာခဲ့ရာ ယခုဆုိလွ်င္ ကမာၻေပၚတြင္ အထင္ရွားဆံုး အၾကီးက်ယ္ဆံုး၊ အေအာင္ျမင္ဆံုး ဘာသာတရားတစ္ခုအေနျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ေနရျပီ ျဖစ္သည္။ ထိုက့ဲသို႔ ျဖစ္တည္လာေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေရးသားၾကရာ အလြန္ထူေသာ စာအုပ္ၾကီးမ်ား အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဤစာအုပ္တြင္ ထုိသို႔ မဟုတ္ဘဲဲ တတ္ႏုိင္သမွ် အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေရးသားထားသျဖင့္ မွတ္မိရန္ လြယ္ကူသည္။ ဖတ္သင့္ေသာ စာအုပ္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းလိုက္ပါသည္။

ယံုၾကည္သူႏွင့္ ႏွလံုးသား

အခန္္းဆက္ တရားေဟာခ်က္သဖြယ္ ဖတ္ရႈရမည့္ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အေရးအသားႏွင့္ ခြန္အားရဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ တင္ျပထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
စာအုပ္အမည္ - ယံုၾကည္သူႏွင့္ ႏွလံုးသား
စာေရးသူ - ဆရာေဒါမနစ္
စာမ်က္ႏွာ - ၈၉

ေရႊအိမ္ေတာ္သို႔ ၾကြလွမ္းခဲ့ပါ။

ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား အေျခတက် မျဖစ္မီ ေတာကႏၱာရထဲ လွည့္လည္ေနရေသာကာလ အခ်ိန္္တြင္ သူ၏လူမ်ိဳးေတာ္အား ဆက္သြယ္မႈျပဳရန္ အထူးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တဲေတာ္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိတဲေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ရည္ညႊန္းထားေၾကာငး္ က်မ္းပိုဒ္ အကိုးအကားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေဇာ္ခြန္၏ စာေပအေရးအသားမွာ ထိထိမိမိ ရွိလြန္းလွသျဖင့္ တဲေတာ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္ေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဒါင္းလုပ္ယူ၍ ခြန္အားယူ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါသည္။

ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္

သခင္ခရစ္ေတာ္ ေမြးဖြားလာသည့္အခ်ိန္မွ စတင္ျပီး ေကာင္းကင္သို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူရသည့္အခ်ိန္အထိ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စံုလင္စြာ ေရးသားထားသည္။ ခရစ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအရာမ်ား၊ ခရစ္ေတာ္၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားကို ျငီးေငြ႕မႈမရွိဘဲ ဖတ္ရႈႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

စာအုပ္အမည္ - ခရစ္ေတာ္၏သက္ေတာ္စဥ္
စာေရးသူ - ဆရာ ရဲလ္ခန္႔မန္၊ ေမညိဳ
စာမ်က္ႏွာေပါင္း - ၁၄၂ 
http://zipansion.com/3pa5p


ေခတ္ကာလႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သမၼာတရား

စၾက၀ဠာႏွင့္ ကမာၻေျမၾကီး အစျပဳသည့္အခ်ိန္မွစတင္ျပီး ဘုရားသခင္က မည္သို႔ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့သည္။ . . . စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္အတူ ယခု လက္ရွိကာလအတြက္ ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္မ်ားကို ေဖၚျပသည္သာမက အနာဂတ္တြင္ ဘုရားသခင္ ထားရွိသည့္ ရႈပါရုံမ်ားကို ေလ့လာႏုိင္သည့္စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာျပန္ေကာင္းတစ္အုပ္ ျဖစ္သည္။ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။
http://zipansion.com/3pXf6

ခ်စ္တပည့္ေတာ္ ဆယ့္ႏွစ္ေဖာ္

ၿမိဳ႔ရိုးအျမစ္သည္ တဆယ္ႏွစ္ထပ္ရွိ၏။ သိုးသငယ္၏ တမန္ေတာ္တဆယ္ႏွစ္ပါး၏ နာမတို႔သည္ ၿမိဳ႔ရိုးအျမစ္ေပၚ၌ ေရးထား လ်က္ရွိၾက၏။(ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၁၄)

အသင္းေတာ္၏ အုပ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ တမန္ေတာ္ (၁၂) ပါး၏နာမည္ကို ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံရွိ ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး၏ အုပ္ျမိဳ႕ရုိးၾကီး၏ အုပ္ျမစ္ေပၚတြင္ ေရးသားထားသည္။ အသင္းေတာ္၏ အုပ္ျမစ္ျဖစ္၍ အေရးၾကီးေသာ ထုိတမန္ေတာ္ (၁၂) ပါးအေၾကာင္းကို မျဖစ္မေန သိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ 

http://zipansion.com/3pVkB

ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္

ဤစာအုပ္သည္ ငယ္ရြယ္သူ မိဘမ်ားအတြက္ အထူး တင္ျပထားသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ငယ္ရြယ္သူ မိဘမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဆက္သြယ္မႈတြင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး နာလည္မႈ ရွိရန္အတြက္ အထူးတင္ျပထားသလို သားသမီးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈတြင္လည္း တာ၀န္ၾကီးမားေၾကာင္းကို စာဖတ္သူ နာလည္ရန္ တင္ျပထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

http://zipansion.com/3pTfv

ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း

ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္သူဟု ဆုိလုိက္သည္ႏွင့္ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ကို အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံဳၾကည္သည္ဟု မည္မွ်ပင္ ေအာ္ဟစ္ ေၾကြးေၾကာ္ ေနေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ေယာက္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း ေမးျမန္းလာလွ်င္ ျပန္လည္ မေျဖၾကားႏုိင္ေသာ လူမ်ားမွာ ဒုႏွင့္ေဒး အမ်ားအျပား ရွိေနၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္ႏုိင္ရန္ ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။
http://zipansion.com/3pQbp

တပည့္ေတာ္ စစ္စစ္

နာမည္ေက်ာ္ ခရစ္ယာန္ ဆရာၾကီး William McDonald ၏ Real Followers ကုိ ဘာသာျပန္ ဆုိထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္ဆိုသူမွာလည္း တန္ဘုိးၾကီးေသာ စာအုပ္ေကာင္းမ်ားကို ဘာသာျပန္ေပးေလ့ရွိသည့္ ဆြီဆြီေက်ာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုပ္ေ၀ေသာ စာအုပ္တိုက္မွာ Evangelical Literature Center မွ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ သဘာ၀ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားျပီး ခရစ္ယာန္စစ္မ်ား ျဖစ္လာရန္ တြန္းအားေပးေသာ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္

http://zipansion.com/3pPVH

ဓမၼသစ္က်မ္း မိတ္ဆက္

ဓမၼသစ္က်မ္း မိတ္ဆက္စာအုပ္ကို ဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဓမၼသစ္ က်မ္းစာကို ေသခ်ာစြာ သိရွိ နားလည္ လာမည္ ျဖစ္သည္။ ေခတ္ကာလအေျခအေန၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ုိင္းအေျခအေနတို႔ကို ေသခ်ာစြာ နာလည္လာမည္ျဖစ္ျပီး က်မ္းစာအနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရာတြင္ မွန္ကန္စြာ ဖြင့္ဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဒါင္းလုပ္ ရယူပါ။

http://zipansion.com/3pOHu

Friday, September 14, 2018

ဂလာတိ ၾသ၀ါဒစာေစာင္ အနက္ဖြင့္က်မ္း

ဂလာတိ ၾသ၀ါဒစာေစာင္ အနက္ဖြင့္က်မ္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ထူးျခားမႈမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ရွင္ေပၚလု၏ အေရးအသား ေျပာင္ေျမာက္မႈႏွင့္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း ပိုင္ႏုိင္မႈတို႔ကို ခံစားသိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္တရားေဒသနာအတြက္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္တရားႏွင့္ဆုိင္ေသာအရာမ်ားအတြက္လည္း ရွင္းလင္းစြာ ေလ့လာႏုိင္မည့္ စာေစာင္ျဖစ္သည္။
http://zipansion.com/3maEl

ဓမၼသစ္က်မ္း မိတ္ဆက္

NT Servay စာအုပ္သည္ ဓမၼသစ္က်မး္ တစ္အုပ္လံုးကို ျခံဳငုံ ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သူေရးသားသည္။ မည္သည့္အတြက္ ေရးသားသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္က ေရးသားသည္။ မည္သူ႔ထံ ေရးသားသည္ စသည္ျဖင့္ ေလ့လာသိရွိႏုိင္မည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာမွ အမည္မ်ား

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတုိ႔၏ အမည္ေပးစနစ္ပုံစံမွာ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးဖြားလာခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအရာမ်ားကို အေျချပဳ နာမည္ေပးၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်မ္းစာထဲတြင္ ရွိေသာ အမည္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ထုိသူ၏ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ုိင္းတြင္ မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို သိရွိေလ့လာႏုိင္သည္။ သူတုိ႔၏ဘ၀ သူတို႔၏ အေျခအေနမ်ားမွ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ မည္သို႔ ျပဳေနၾကသည္ကို ေလ့လာႏုိင္မည္။ သမၼာက်မ္းမွ အမည္မ်ားကို သိျခင္းအားျဖင့္ မိမိ သားသမီးမ်ားႏွင့္ အသင္းသားမ်ားကို အမည္ေပးရာတြင္ ပိုမုိေကာင္မြန္ေသာ အမည္လွလွေလးမ်ား ရရွိႏုိင္ပါသည္။
http://zipansion.com/3mXfb

စနစ္က်ေသာ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီ

ဓမၼပညာေလ့လာမႈျပဳရာတြင္ မရွိလွ်င္မျဖစ္၊ မသိလွ်င္မျဖစ္ေသာ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီသည္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနပါသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီကို မ်က္ကြယ္ျပဳျပီး က်မ္းစာကို ဖတ္ပါက မွားယြင္းစြာ အနက္အဓိပၸါယ္ ေဖာ္၍ ခြန္အားယူႏုိင္ပါသည္။ ထုိသို႔ မွားယြင္းသြားလွ်င္ ေဟာေျပာမႈမ်ားမွားယြင္းလာျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၾကီးမားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား အသင္းေတာ္တြင္ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီကို ေလ့လာပါဟု တိုက္တြန္းလုိပါသည္။ ဤစာအုပ္သည္ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီ ဓမၼပညာရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားထားပါသည္။ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။
http://zipansion.com/3mWv6

ေခတ္ကာလႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သမၼာတရား

ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္ႏွင့္ ရည္၇ြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ယခင္က ဘုရားသခင္ ဘာေတြ လုပ္ခဲ့သလဲ။ အခု ဘာေတြ လုပ္ေနသလဲ။ ေနာင္ကာလမွာေရာ ဘာေတြ ဆက္္လုပ္ဦးမွာလဲ။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။


http://zipansion.com/3mVgz